ul. Wapiennikowa 15/10, 25-112 Kielce

PKO BP SA   07 1020 2629 0000 9602 0015 8717

Telefon:

413620297; 604551379

Informacje dla stron

Sekretariat oraz kasa czynne

poniedziałek – piątek: 9:00 – 13:00


Przyjęcia interesantów

Osobiście przez Komornika:
wtorek 9:00 – 14:00
Inne terminy – po uprzednim uzgodnieniu.


Dane kontaktowe

Telefon Kancelarii: 41 362 02 97
Telefon Komornika: 604 551 379
Adres e-mail: kielce7@komornik.pl lub komornik@komornik7.pl


Siedziba Kancelarii

Wapiennikowa 15/10
25-112 Kielce
NIP: 662 122 50 815; REGON: 292457210


Pozostałe dane

ID EPU Kancelarii: 1017

Skrzynki epuap2:

/ks_jaroslaw_kuza/domyslna
/ks_jaroslaw_kuza/ezbiegi


 

 Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii bądź na nr konta:

PKO Bank Polski SA       07   1020   2629    0000    9602     0015     8717


Druk wpłaty

Proszę wydrukować poniższy druk,  a następnie wpisać dane personalne dłużnika oraz sygnaturę sprawy np. KM 123/20.

pdficon

 


Program Adobe Reader

Do otworzenia plików PDF niezbędny jest program Adobe Reader IX który można pobrać tutaj.

 

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

„Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym JAROSŁAW KUZA z siedzibą przy ul. Wapiennikowej 15/10, 25-112 Kielce, telefon 41-362-02-97. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w na stronie internetowej kancelarii www.komornik7.pl”

Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej - RODO, informuję:

I. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
(art. 14 pkt 1 lit. a RODO)

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza z siedzibą przy ul. Wapiennikowej 15/10, 25-112 Kielce, telefon 41-362-02-97, mail: kielce7@komornik.pl

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 14 pkt 1 lit. b RODO)
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii oraz poprzez adres e-mail iod.kielce.009@komornik.pl

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

(art. 14 pkt 1 lit. c RODO)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• zawarcia i realizacji umowy (podstawa art. 6 pkt 1 lit. b RODO),

• kontaktu z kontrahentami (podstawa art. 6 pkt 1 lit. b RODO),

• wystawiania i   przekazania   faktur, prowadzenia   ksiąg   rachunkowych
i dokumentacji podatkowej (podstawa art. 6 pkt 1 lit. c RODO),

• szybszego kontaktu oraz dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami w związku z uzasadnionym interesem Komornika Sądowego polegającym na ochronie przysługujących jemu praw (art. 6 pkt 1 lit. f RODO) w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów.

IV. Kategorie odnośnych danych osobowych (art. 14 pkt 1 lit. d RODO)

Przetwarzanie będzie obejmowało następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko,
nr PESEL lub dane dowodu tożsamości, stanowisko służbowe, służbowy adres email i służbowy numer telefonu.

V. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 14 pkt 1 lit. e RODO)

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom (odbiorcom) takim jak np. biura księgowo-rachunkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, jednostki uczestniczące w obsłudze kancelarii komornika sądowego w oparciu o umowę cywilnoprawną. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane/przekazane, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego tj. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy oraz firmy i instytucje państwowe itp.
Klauzula informacyjna KIR o przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem systemu OGNIVO:https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/rodo.

VI. Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 14 pkt 1 lit. f RODO)

Komornik Sądowy nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe (art. 14 pkt 2 lit. a RODO) 

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy będą przechowywane przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane osobowe mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia jednak nie dłużej niż 3 lata.
W zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

VIII. Prawa podmiotu (art. 14 pkt 2 lit. c RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan również wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.

IX. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

(art. 14 pkt 2 lit. e RODO)
Jeśli przetwarzanie przez Komornika Sądowego danych osobowych może naruszać Pani/Pana prawa przysługuje Pani/Panu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Źródło pochodzenia danych osobowych (art. 14 pkt 2 lit. f) 

Źródłem Pani/Pana danych osobowych będą dokumenty lub inne materiały przekazane przez strony umowy cywilnoprawnej.

XI. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

(art. 14 pkt 2 lit. g RODO)
Komornik Sądowy nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. oraz klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahenta oraz osób odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy znajdują się na stronie internetowej: https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/rodo/